NIWO verklaring

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

Geldigheidsduur

De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. U moet ten alle tijde aan de vergunningvoorwaarden voldoen. Wijzigingen binnen uw onderneming kunnen gevolgen hebben. Treedt bijvoorbeeld de vervoersmanager (met vakdiploma) terug, dan zult u moeten zorgen voor een vervanger. 

Een van de voorwaarden is dat er een accountantsverklaring of een verklaring van een Register Belastingadviseur moet worden opgesteld. Aangezien Patricia Verbunt RB is, kan zij deze verklaring voor u opstellen. Dit is mogelijk bij zowel bij een nieuwe aanvraag van een vergunning als bij een verlenging van een bestaande vergunning.

U komt in aanmerking voor een niwo vergunning als u aan een viertal voorwaarden voldoet.

Verklaring kredietwaardigheid

Een van de eisen voor de niwo vergunning is dat u kredietwaardigheid dient aan te tonen, dit is het geval volgens de NIWO als  u over voldoende middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet.

Stel dat u bijvoorbeeld drie voertuigen heeft, dan is de berekening als volgt: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een lid van de NOAB of RB. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken. Daar wij RB lid zijn, hebben wij de bevoegdheid om een verklaring af te geven.

Reële vestiging

De onderneming moet beschikken over een reële vestiging in Nederland. Er moet derhalve sprake zijn van een werkelijke en duurzame vestiging. Zodra de Eurovergunning door de NIWO is verleend, moet het bedrijf de beschikking hebben over minimaal één voertuig. Dit wordt tevens beoordeeld in de  niwo verklaring.

Betrouwbaarheid

U kunt dit aantonen door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen (NP) en/of rechtspersonen (RP). Deze verklaringen worden afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vakbekwaamheid

De vervoersmanager moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg.  Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming.

NIWO Starters (maximaal maand ingeschreven bij de KvK)

Heeft u een verklaring nodig omdat  u gaat starten met een transportonderneming? In dat geval hebben wij het volgende nodig:

- Geldig Id-kaart of paspoort van de contact personen en uiteindelijk
  belanghebbenden;
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
- Recent bankafschrift van de zakelijke rekening met een saldo van minimaal
  € 9.000,-.
- Indien er een achtergestelde lening verstrekt is, dan ontvangen we hier graag de
  leningovereenkomst van.
- Laatste aangifte inkomstenbelasting
- Gegevens van het vervoermiddel dat gebruikt gaat worden en of deze in eigendom is/huur of lease (dit ivm de eis dat er minimaal 1 voertuig is)

Let op: het startkapitaal mag niet tot stand zijn gekomen door middel van een onderhandse lening.

Tarief met ingang van 1 januari 2023: € 350,- excl. BTW. Dit tarief is er op gebaseerd dat alle stukken compleet worden aangeleverd.

NIWO bestaande ondernemingen

Bent u reeds een bestaande onderneming dan hebben wij meer gegevens van u nodig:

- Geldig ID-kaart of paspoort contact personen en uiteindelijk belanghebbenden;
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud);
- Recente jaarcijfers inclusief activastaat;
- Recente aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
- Lening- en leaseovereenkomsten;
- Eventuele andere belangrijke overeenkomsten;
- Statuten/oprichtingsakte en aandheelhoudersregister bij een B.V.;
- Vof of maatschapscontract indien van toepassing;
- Grootboekkaarten behorende bij de recente jaarcijfers;
- Openstaande debiteuren en credtieurenlijst per balansdatum recente jaarcijfers;
- Kolommenbalans laatste 2 jaarcijfers;
- Laatste vier BTW aangiften.

De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de onderneming en of de stukken compleet zijn aangeleverd.  Hierdoor kan er geen vast tarief worden afgegeven. Het tarief start vanaf € 500,- excl. BTW.

 

accountantsverklaring niwo

© Custom Website, 2018. Ontwikkeld door Custom Website